PRIVĀTUMA POLITIKA

Šis paziņojums par privātumu tiek piemērots visiem personas datiem, kurus Jūs mums sniedzat, un visiem personas datiem, kurus mēs par Jums vācam, kuri norāda, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni vai mobilo lietotni (izmantojot sīkdatnes).

1. JŪSU PERSONAS DATI— KAS TIE IR?


Personas dati ir saistīti ar dzīvu fizisku personu, kuru var skaidri identificēt pēc šiem datiem; jo īpaši Jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kredītkartes vai bankas kartes numurs, informācija par īpašu aprūpi. Identifikācija var notikt, pamatojoties tikai uz informāciju vai kopsakarā ar citu informāciju, kas atrodas datu pārziņa rīcībā vai kuru tas varētu iegūt.

2. KĀ MĒS VĀCAM PERSONAS DATUS?


Mēs Jūsu datus vācam mūsu tīmekļa vietnē, mobilajā lietotnē, izmantojot e-pastu, un pastu.

3. KĀPĒC MĒS VĀCAM PERSONAS DATUS? (DATU APSTRĀDES MĒRĶI)

a) Lai sniegtu pakalpojumus, ko Jūs esat iegādājies no mums;
b) Lai atvieglotu trešo personu pakalpojumu vai produktu iegādi mūsu tīmekļa vietnē.
c) Lai sazinātos Jums
d) Lai sūtītu Jums informatīvos izdevumus. Šim mērķim mēs vācam šādus datus: vārds un kontaktinformācija, detalizēta informācija par Jūsu iepriekšējiem meklēšanas pieprasījumiem.
e) Lai veidotu Jūsu vēlmēm pielāgotus piedāvājumus.
f) Lai sazinātos ar Jums, lai veiktu klientu apmierinātības aptauju analītiskiem mērķiem, kvalitātes uzlabošanai, pakalpojumu attīstībai, tīmekļa vietnes ātrdarbības uzlabošanai, mūsu reklāmas kampaņu sekmīguma mērīšanai vai pakalpojumu pielāgošanai Jūsu vajadzībām.
g) Lai atbalstītu administratīvu un juridisku mērķu sasniegšanu, piemēram, krāpniecības novēršanas uzraudzības, drošuma un drošības mērķiem.
h) Lai ievērotu obligātos noteikumus, ko paredz piemērojamie tiesību akti.

4. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?


Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, cik ilgi tas nepieciešams atbilstīgi šajā paziņojumā par privātumu noteiktajiem mērķiem, vai attiecīgajos tiesību aktos paredzētajā termiņā.
Mēs Jūsu personas datus glabājam ne ilgāk, kā tas pamatoti nepieciešams: sešus gadus pēc tam, kad izpildīts ar mums noslēgtais līgums, lai ievērotu piemērojamos datu saglabāšanas tiesību aktus.
Interneta meklēšanas datus, kas attiecas uz Jums, mēs glabājam četras dienas.
Ja tiek sākts tiesas vai disciplinārs process, personas dati tiks glabāti līdz procesa pabeigšanai, ieskaitot jebkura tiesiskās aizsardzības līdzekļa spēkā esības ilgumu, un civilprasības gadījumā šie dati tiks dzēsti pēc civiltiesiskā noilguma termiņa beigām.
Ja datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, personas dati tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

5. TURPMĀKA PERSONAS DATU APSTRĀDE


Ja mēs vēlamies izmantot Jūsu personas datus jaunam mērķim, ko neaptver šis paziņojums par privātumu, mēs pirms apstrādes Jums sniegsim jaunu paziņojumu, kurā būs izskaidroti visi ar jauno apstrādi saistītie nosacījumi. Ja nepieciešams, mēs pirms jauno datu apstrādes darbību sākšanas lūgsim Jūsu piekrišanu.

6. JŪSU TIESĪBAS UZ PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU


Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem Jums var būt tiesības:
pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem;
pieprasīt Jūsu personas datu labošanu;
pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu;
pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu;
pieprasīt datu pārnesamību;
iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi (ieskaitot iebildumus pret profilēšanu, kā arī citas ar automatizētu lēmumu pieņemšanu saistītas tiesības);
atsaukt piekrišanu un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

6.1. Tiesības uz piekļuvi
Jums var būt tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti personas dati, kas attiecas uz Jums, un, ja tas tiek darīts— pieprasīt piekļuvi personas datiem.

6.2. Tiesības uz datu precizēšanu
Jums var būt tiesības panākt, lai mēs labojam neprecīzus personas datus, kas attiecas uz Jums. Atkarībā no apstrādes mērķiem Jums var būt tiesības uz nepilnīgu personas datu aizpildīšanu, tostarp iesniedzot papildu paziņojumu.

6.3. Tiesības uz dzēšanu (tiesības būt aizmirstam)
Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam Jūsu personas datus, un mums var būt pienākums šādus personas datus dzēst. Šādos gadījumos mēs nevarēsim turpināt Jums sniegt mūsu pakalpojumus.

6.4. Tiesības ierobežot apstrādi
Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības no mums pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu. Šādā gadījumā attiecīgie dati tiks marķēti, un mēs tos varēsim apstrādāt vienīgi noteiktiem mērķiem.

6.5. Tiesības iebilst un tiesības, kas ir saistītas ar automatizētu lēmumu pieņemšanu
Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības jebkurā laikā iebilst, pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju, pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ieskaitot profilēšanu, un mums var būt pienākums vairs neapstrādāt Jūsu personas datus.
Turklāt, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi šādam mērķim.

6.6. Tiesības uz datu pārnesamību
Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības saņemt Jūsu personas datus, kurus esat mums sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (t.i., digitālā formā), un Jums var būt tiesības pieprasīt, lai mēs šādus datus bez kavēšanās nosūtām citam subjektam, ja šāda nosūtīšana ir tehniski iespējama.

6.7. Tiesības atsaukt piekrišanu
Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jūs šo piekrišanu varat jebkurā laikā, nenorādot mums atsaukšanas iemeslu, Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes tiesiskumu, kas notikusi, balstoties uz piekrišanu, pirms tās atsaukšanas.
Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu tam, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, mēs, iespējams, nevarēsim pilnībā vai daļēji sniegt Jūsu pieprasītos pakalpojumus.

6.8. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu tiesības personas datu jomā ir tikušas pārkāptas, Jūs varat arī sazināties un iesniegt sūdzību vietējā datu aizsardzības iestādē, jo īpaši dalībvalstī, kurā ir Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā aizskāruma izdarīšanas vieta.

7. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Laimalux ievēro piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu noteiktās saistības:
atjauninot personas datus;
tos glabājot un iznīcinot drošā veidā;
nevācot vai neglabājot pārmērīgu daudzumu datu;
aizsargājot personas datus pret nozaudēšanu, nepareizu lietošanu, neatļautu piekļuvi un izpaušanu, kā arī nodrošinot pienācīgus tehniskus pasākumus personas datu aizsardzībai.
Mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai prettiesisku iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, sagrozīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, jo īpaši, bet ne tikai— ja apstrāde ietver datu nosūtīšanu pa tīklu, kā arī pret citām prettiesiskām apstrādes formām.

8. JŪSU PERSONAS DATU KOPLIETOŠANA


Laimalux savas darbības gaitā var izmantot dažādu datu apstrādātāju un ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai rīkotos ar Jūsu personas datiem un tos apstrādātu konkrētiem mērķiem Laimalux vārdā un saskaņā ar tā norādījumiem.
Datu pārziņi apstrādā personas datus ne ilgāk kā līdz to noslēgtā datu apstrādes līguma derīguma un spēkā esības beigām vai tik ilgi, cik tiem ar piemērojamajiem datu uzglabāšanas tiesību aktiem ir noteikts paturēt Jūsu datus.
Mēs varam izpaust Jūsu personas datus šādām trešo personu kategorijām (saņēmējiem) turpmāk aprakstītajiem mērķiem:
trešo pušu pakalpojumu piedāvātājiem, kuru pakalpojumus Jūs iegādājaties mūsu tīmekļa vietnē, mūsu lietotnē;
kredītkaršu uzņēmumiem, maksājumu pakalpojumu piedāvātājiem, kuri apstrādā maksājumu pieprasījumus, kurus veicat mūsu tīmekļa vietnē vai mūsu lietotnē;
trešajām personām, kuras mūsu vārdā veic klientu aptaujas;
citiem trešo pušu pakalpojumu piedāvātājiem, kurus mēs esam iesaistījuši datu apstrādes veikšanā;
trešajām personām, piemēram, juridiskajiem birojiem, tiesām, citām struktūrām vai pakalpojumu piedāvātājiem, lai varētu nodrošināt jebkāda ar jums noslēgta līguma izpildi vai piemērošanu;
valsts iestādēm un izpildes struktūrām, piemēram, policijai un regulēšanas iestādēm, pēc to pieprasījuma un tikai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai lai aizsargātu mūsu tiesības vai mūsu klientu, personāla un aktīvu drošību.

9. JŪSU PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA UZ TREŠAJĀM VALSTĪM


Jūsu personas datus var būt nepieciešams nosūtīt ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, lai sniegtu Jums Jūsu pieprasīto pakalpojumu, un Jūsu personas datiem var piekļūt datu apstrādātāji un pakalpojumu piedāvātāji no valstīm, kas nenodrošina tādu pašu datu aizsardzības līmeni kā Eiropas Ekonomiskajā zonā. Tādēļ Laimalux, ja nepieciešams, veiks visus pasākumus, kuri attiecībā uz Jūsu personas datu saņēmējiem ir nepieciešami, lai nodrošinātu piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos definēto pienācīgo aizsardzības līmeni, jo īpaši piemērojot Eiropas Komisijas publicētās līguma standartklauzulas vai Eiropas Komisijas lēmumu, ar kuru noteikts, ka valsts, kurā atrodas nosūtīto datu saņēmējs, nodrošina pienācīgu datu aizsardzības līmeni.
Ja attiecībā uz datu nosūtīšanu uz ārvalstīm nevarēs nodrošināt pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni, mēs lūgsim Jūsu nepārprotamu piekrišanu šādai datu nosūtīšanai uz ārvalstīm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda datu nosūtīšana var būt saistīta ar zināmiem riskiem, jo īpaši risku, ka datu saņēmēja valstī trešās personas bez atļaujas var nepamatoti piekļūt šiem datiem un Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot datu subjekta tiesības un/vai Jūsu tiesības iebilst pret darbībām, kas var kaitēt Jūsu personas datiem un Jūsu tiesībām uz privātumu.

10. SĪKDATNES


Kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, Jūsu interneta pārlūkprogramma Jūsu ierīcē saglabā sīkdatnes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jūs atspējosiet sīkdatnes, mūsu tīmekļa vietne Jūsu pārlūkprogrammā varētu nedarboties pilnvērtīgi. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka mūsu tīmekļa vietne sniedz tās apmeklētājiem meklēto un nodrošina tiem visaktuālākos mārketinga paziņojumus. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs varam uzglabāt un izmantot Jūsu datus, veidojot lietošanas profilus tirgus izpētei, mūsu tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu uzlabošanai, pakalpojumu attīstībai, tīmekļa vietnes ātrdarbības uzlabošanai, mūsu reklāmas kampaņu sekmīguma mērīšanai vai pakalpojumu pielāgošanai Jūsu vajadzībām.

11. JŪSU PERSONAS DATU IZMANTOŠANA MĀRKETINGA MĒRĶIEM


Mēs sūtām Jums informatīvus paziņojumus par izdevīgiem piedāvājumiem un īpašiem piedāvājumiem, ja Jūs esat lūdzis mums šādi sazināties ar Jums, piesakoties šādiem pakalpojumiem, vai ja Jūs esat mums sniedzis savu kontaktinformāciju. Mēs ar Jums elektroniski nesazināsimies mārketinga mērķiem, izņemot, ja Jūs tam tieši piekrītat, atzīmējot attiecīgās izvēles rūtiņas datu veidlapā, kurā Jūs ievadāt savu kontaktinformāciju.

12. IZMAIŅAS MŪSU PAZIŅOJUMĀ PAR PRIVĀTUMU


Ja mēs veiksim izmaiņas šajā paziņojumā par privātumu, mēs tā atjaunināto redakciju publicēsim mūsu tīmekļa vietnē http://laimalux.lv.

18. TREŠO PERSONU ATBILDĪBA


Laimalux neatbild par to, kā trešās personas izmanto Jūsu datus, ja šāda izmantošana tām ir atļauta savām vajadzībām. Šādos gadījumos minētās trešās personas uzskata arī par datu pārziņiem; plašāku informāciju varat iegūt to privātuma politikas dokumentos.

SĪKFAILI

TĪMEKĻA VIETNES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Tīmekļa vietnes noteikumi un nosacījumi

1. Vispārīgā informācija, interpretācija

Šīs tīmekļa vietnes īpašnieks un uzturētājs ir SIA Laimalux.lv (reģistrētā adrese: Brīvības iela 43, Rīga, LV-1010; turpmāk tekstā “Laimalux”).

Šo noteikumu un nosacījumu izpratnē atsauces uz “Jūs” un “Jūsu” tiek attiecinātas uz personām, kas piekļūst šai tīmekļa vietnei (tostarp personām, kuras piekļūst šai vietnei citu personu vārdā), un ar “tīmekļa vietne” tiek saprasta arī mobilā tīmekļa vietne un http://laimalux.lv mobilā lietotne.

2. Tīmekļa vietnes izmantošana

Šīs tīmekļa vietnes izmantošana tiek uzskatīta par Jūsu izteiktu piekrišanu ievērot šos Noteikumus un nosacījumus un rīkoties atbilstīgi tiem attiecībā uz zemāk atrunāto piekļuvi šai tīmekļa vietnei.

Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Jums nav atļauts izmantot šo vietni un Jūs apņematies to neizmantot un tai nepiekļūt.

3. Izmantošanas atļauja

Šīs tīmekļa vietnes mērķis ir tikai un vienīgi ļaut Jums apskatīt Laimalux preču un pakalpojumu pieejamību, sazināties ar Laimalux, citos nolukos mājas lapu izmantot nav atļauts

Jūs varat izmantot šo tīmekļa vietni tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un tikai saviem privātiem, nekomerciāliem nolūkiem.

Jums īpaši ir aizliegts:

bez Laimalux iepriekšējas rakstiskas piekrišanas izmantot jebkādas automatizētās sistēmas, algoritmus vai programmatūru, kas uzrauga, izgūst, meklē vai kopē jebkādus materiālus vai datus (to daļu vai kopumā) no šīs tīmekļa vietnes vai ar tās starpniecību (saukts arī par “screen scraping”);

izmantot jebkādu programmatūru, rutīnprogrammas vai ierīces vai veikt jebkādas darbības ar mērķi traucēt vai censties jebkādā veidā traucēt tīmekļa vietnes darbību, vai radīt pārmērīgi lielu noslodzi šai tīmekļa vietnei neatkarīgi no tā, vai tas tiek darīts apzināti vai neapzināti;

censties iegūt vai faktiski iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkādiem Laimalux tīkliem vai kontiem, vai informācijai par citiem lietotājiem;

ievietot saites uz šo tīmekļa vietni, iepriekš nesaņemot rakstisku piekrišanu no Laimalux.

Ja Jūs pārkāpjat šos Noteikumus un nosacījumus, Laimalux, neierobežojot nekādas citas savas tiesības, ir tiesīgs bez brīdinājuma atcelt Jūsu rezervējumus un pirkumus un/vai liegt vai bloķēt Jums pieeju šai tīmekļa vietnei, vai noteikt īpašus noteikumus Jūsu piekļuvei šai tīmekļa vietnei.

4. Īpašuma tiesības

Uz jebkādu šajā tīmekļa vietnē izvietoto informāciju, datiem un materiāliem (tostarp, bet ne tikai, jebkādiem logotipiem, izskatu, struktūru, krāsu sistēmu un tīmekļa vietnes izkārtojumu, programmatūras kodu un tā pamatā esošajiem datiem un datubāzei) attiecas prečzīmju tiesības, autortiesības, datubāžu tiesības un/vai citas reģistrētas un nereģistrētas intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā tīmekļa vietnē pieejamas informācijas, datu un materiālu jebkāda izmantošana un reproducēšana, ja vien tas netiek darīts atļautajiem personiskajiem, nekomerciālajiem mērķiem, ir aizliegta un tiks uzskatīta par šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu un iespējamu Laimalux vai tā licences devēju intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu.

5. Atbildības ierobežošana

Laimalux nav atbildīgs par jebkāda veida tiešiem, netiešiem, faktiskiem, sodoša rakstura vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies šīs tīmekļa vietnes vai jebkādas tajā pieejamās informācijas lietošanas rezultātā.

6. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šie Noteikumi un nosacījumi un Jūsu pieeja šai tīmekļa vietnei, kā arī jebkādi no tās vai saistībā ar to izrietoši strīdi vai prasījumi tiek izskatīti un tiek interpretēti atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, un Jūs piekrītat pakļauties Latvijas Republikas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai. Laimalux patur tiesības pēc saviem ieskatiem saukt pie atbildības jebkādas personas (“saistības nepildošās puses”), kuras pārkāpj šos Noteikumus un nosacījumus, lietas izskatīšanai pārkāpuma izdarīšanas vietai piekritīgajās tiesās, saistības nepildošās puses pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesās.

7. Vispārīgie noteikumi

Laimalux patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma mainīt jebkādu informāciju vai materiālus, kas ir pieejami šajā tīmekļa vietnē. Laimalux ir arī tiesīga jebkurā brīdī un bez iepriekšēja paziņojuma mainīt šos Noteikumus un nosacījumus, un šādas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc laboto Noteikumu un nosacījumu publicēšanas tīmekļa vietnē, un tiek uzskatīts, ka Jūs, turpinot izmantot tīmekļa vietni, piekrītat šādām izmaiņām.

1. Ievads

1.1. Kas ir “sīkfails”?

“Sīkfails” ir neliela datne, kas tiek izmantota kā unikāls identifikators. Katrs sīkfails ir unikāli saistīts ar jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu. Sīkfailā ir iekļauta anonīma informācija, un jūsu dators vai mobilais tālrunis to saņem no apmeklētās tīmekļa vietnes servera. Sīkfails tiek saglabāts jūsu ierīcē, un tikai attiecīgais serveris var izgūt un nolasīt sīkfaila saturu. Jums pārlūkojot tīmekļa vietni, sīkfails ar atjauninātiem datiem var tikt sūtīts atpakaļ tīmekļa vietnes serveriem.

Sīkfailus var ievietot jūsu apmeklētā tīmekļa vietne (“pirmo pušu sīkfaili”) vai arī organizācija, kas nav apmeklētās tīmekļa vietnes īpašniece (“trešo pušu sīkfaili”). Piemēram, sīkfailus var saglabāt citas tīmekļa vietnes, kuru informācija tiek izmantota apskatītajā lapā, vai arī trešo pušu analītikas pakalpojumu uzņēmums. Jūsu apmeklētajā tīmekļa vietnē var būt arī citu tīmekļa vietņu iegults saturs, un šīs vietnes arī var saglabāt savus sīkfailus. Tīmekļa vietnes var izmantot trešo pušu reklāmas tīklus, lai attēlotu pielāgotas reklāmas. Šie sīkfaili var tikt izmantoti, lai izsekotu jūsu pārlūkošanas paradumus arī citās vietnēs.

Ir divu veidu sīkfaili.

Sesiju sīkfaili
Sesiju sīkfaili tiek saglabāti tikai pārlūkošanas sesijas laikā un tiek dzēsti no ierīces pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas.

Pastāvīgie sīkfaili
Šie sīkfaili tiek saglabāti datorā noteiktu laika periodu (parasti gadu vai ilgāk) un netiek dzēsti pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Pastāvīgie sīkfaili tiek izmantoti, lai identificētu jūs vairākās pārlūkošanas sesijās, piemēram, lai saglabātu jūsu vēlamos iestatījumus un izmantotu tos nākamajā vietnes apmeklējuma reizē.

2. Kā Laimalux izmanto sīkfailus?

Sīkfaili tiek izmantoti mūsu tīmekļa vietnē http://laimalux.lv. Mēs sīkfailus izmantojam lietotāja pieredzes uzlabošanai, ļaujot tīmekļa vietnei jūs identificēt apmeklējuma laikā (izmantojot “sesijas sīkfailus”) un atkārtotu apmeklējumu gadījumā (izmantojot “pastāvīgos sīkfailus”). Mūsu izmantotie sīkfaili:

(a) var būt obligāti nepieciešami, lai jūs varētu izmantot mūsu vietni vai lai mēs varētu nodrošināt noteiktu pamata funkcionalitāti, vai
(b) uzlabo mūsu vietnes funkcionalitāti, piemēram, saglabājot jūsu vēlamos iestatījumus; tie reģistrē jūsu izdarīto izvēli (piemēram, lietotājvārdu vai valodas izvēli) un ļauj mums nodrošināt daudz personīgāku pieredzi, vai
(c) palīdz uzlabot tīmekļa vietnes veiktspēju, lai varam nodrošināt labāku lietotāja pieredzi.
Šo sīkfailu sniegtā informācija ir anonīma un palīdz mums izprast, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietnes, lai mēs varētu uzlabot mūsu satura pasniegšanas veidu. Šos pakalpojumus parasti sniedz neatkarīgi analītikas un pētījumu uzņēmumi, tāpēc tie var būt trešo pušu sīkfaili.

Ja mēs neizmantotu sīkfailus, katru reizi, kad jūs atvērtu jaunu tīmekļa vietnes lapu, tiktu uzskatīts, ka esat jauns apmeklētājs, piemēram, ienākot savā kontā un pēc tam pārejot uz citu lapu, vietne jūs neatpazītu un nebūtu iespējams saglabāt pieteikšanos kontā. Mēs arī izmantojam sīkfailus, lai ļautu reklāmdevējiem mērķtiecīgi izvietot savas reklāmas un mārketinga ziņojumus, pamatojoties, piemēram, uz jūsu atrašanās vietu un/vai jūsu pārlūkošanas paradumiem.

Lai garantētu tīmekļa vietnes efektivitāti un veidotu vietni lietotājiem draudzīgu, mums ir jāizmanto visu šo trīs veidu sīkfaili (obligāti nepieciešamie, funkcionalitātes un veiktspējas sīkfaili). Tāpēc šos sīkfailus nevar atsevišķi atspējot, un, turpinot izmantot mūsu tīmekļa vietni un mūsu tiešsaistes pakalpojumus, jūs piekrītat tam, ka mēs jūsu ierīcē varam izvietot šos sīkfailus.

3. Kā rīkoties, ja nevēlaties, lai tiktu saglabāti sīkfaili

Piekrišana sīkfailu izvietošanai ir brīvprātīga. Jūs varat bloķēt dažu vai visu sīkfailu izmantošanu un dzēst jau esošos sīkfailus. Pilnu informāciju par to, kā pārvaldīt un/vai atteikties no sīkfailu izmantošanas dažādās pārlūkprogrammās, var apskatīt vietnēs www.aboutcookies.org, vai

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies (pārlūkprogrammai Internet Explorer),

http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (pārlūkprogrammai Mozilla/Firefox),

https://support.google.com/chromeos/answer/95647?hl=en (pārlūkprogrammai Chrome),

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (pārlūkprogrammai Opera),

https://support.apple.com/kb/PH21411 (pārlūkprogrammai Safari).

4. Laimalux partneri

Izmantojot mūsu partneru tīmekļa vietnes, sīkfailu var iestatīt šīs apmeklētās vietnes. Mēs nenodrošināt šīs vietnēs, tādēļ nevaram kontrolēt šo sīkfailu izplatīšanu. Plašāku informāciju par šiem sīkfailiem varat skatīt attiecīgās trešās puses tīmekļa vietnē.

5. Šo noteikumu par sīkfailu lietošanu izmaiņas

Mēs regulāri pārskatām šos noteikumus par sīkfailu lietošanu un saglabājam tiesības pēc mūsu vienpusējiem ieskatiem jebkurā laikā mainīt vai atsaukt šos noteikumus par sīkfailu izmantošanu. It īpaši, šie noteikumi par sīkfailu izmantošanu var tikt mainīti likumdošanas un/vai kompetento varas iestāžu darba prakses izmaiņu, komerciālo/klientu vajadzību vai jaunatklātu drošības risku dēļ. Šie noteikumi par sīkfailu izmantošanu ir pēdējo reizi atjaunināti 25.05.2018. Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šiem noteikumiem par sīkfailu izmantošanu, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi info@laimalux.lv. Šie noteikumi par sīkfailu lietošanu ir piemērojami vienlaikus ar mūsu Konfidencialitātes politiku.